Portfolios

Go to Customize > Portfolio > Single to access the portfolio page options.

Go to Customize > Portfolio > Archive to access the portfolio archive page options.

How to change the permalinks

Go to Settings > Permalinks page and change settings in Portfolio permalinks section and save.